Upadłość konsumencka – czy warto?

Rozważania na temat upadłości konsumenckiej należy rozpocząć od tego czym właściwie ona jest. Najprostszymi słowami opisując to stan kiedy naszym majątkiem rozporządzają organy publiczne, a której celem jest spłata zobowiązań, a w razie niemożności ich spłaty – umorzenie długów.

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, czyli takie które nie prowadzą działalności gospodarczej. Według przepisów osoba taka powinna zakończyć prowadzenie działalności co najmniej na rok przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zmianie przepisów upadłość można ogłosić również wtedy kiedy mamy tylko jednego wierzyciela, nie ma przy tym znaczenia wysokość wierzytelności.

Wniosek składa się do sądu rejonowego w którym znajduje się właściwy wydział do tego rodzaju spraw. Dla Oświęcimia i okolic jest to Sąd Rejonowy w Krakowie. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po złożeniu wniosku przychodzi czas na postępowanie przed Sądem. Podczas postępowania upadłościowego Sąd bada sytuację dłużnika. Pyta go również o powody niewypłacalności i co doprowadziło do takiego stanu. Miarodajne do oceny czy ogłosić upadłość są zeznania dłużnika oraz dokumenty potwierdzające zadłużenie.

Sąd nie zawsze musi ogłosić upadłość konsumencką. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, także wtedy,  jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, czy też w innych, szczegółowo wymienionych w ustawie sytuacjach.

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym m.in. wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk może majątkiem rozporządzać. Jego zadaniem jest zaspokojenie wierzycieli i ustalenie odpowiedniego planu spłaty. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na barak majątku upadłego plan podziału nie zostanie sporządzony- po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, Sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w niektórych przypadkach, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześciu miesięcy upadły jest obowiązany spłacić zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonanie w toku postępowania na podstawie planów podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Należy się zastanowić nad upadłością konsumencką kiedy jesteśmy właścicielami nieruchomości. Cały nasz majątek po ogłoszeniu upadłości pozostanie do dyspozycji syndyka masy upadłości i sędziego – komisarza. Oczywiście Sąd może wyłączyć spod postępowania upadłościowego ten składnik majątku, jednakże należy się liczyć z tym, że nieruchomość również będzie objęta postępowaniem upadłościowym. Należy również pamiętać, że  nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Jeżeli nasze zadłużenie wynika z w/w to ogłoszenie upadłości nic nie da.

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących upadłości konsumenckiej uzyskać można w naszej Kancelarii, która zajmuje się również sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej.

adw. Justyna Graca

upadlosc-konsumencka-kancelaria-adwokacka-gg-oswiecim